Общи условия

Общи условия
Условия за използване на уебсайт https://ezshop.bg
Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между " НЮ ЛАЙФ 777 " ЕООД, по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://ezshop.bg, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.
" НЮ ЛАЙФ 777 " ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206753658  адресБЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Надежда, бл. 238, вх. А, ет. 4, имейл адрес  телефон +359 877754520
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).
Настоящият документ съдържа информация за дейността на " НЮ ЛАЙФ 777  " ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от " НЮ ЛАЙФ 777  " ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.
С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.
Дефиниции
За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
Сайт - http:s//ezshop.bg и всички негови подстраници.
Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.
Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта:
© 2022 Powered by Now.bg